SCOTT: 13

NH

Queen Elizabeth II Coronation

$1.20

Type: NH

Country: TRISTAN da CUNHA

Year: 1953

Scott Catalogue: 13